Revision history of "Projektorer"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:29, 20 March 201879.102.30.173 (Talk). . (534 bytes) (+534). . (Created page with "Lista över projektorer som är bekräftade att de går att använda till retromaskiner. "+" = funkar, "-" = funkar ej, "/" = fungerar till viss del, se kommentar, " " = okän...")